41 Grafsteen

Grafsteen nr:41 Aafke Gerlsma en Tjepke Haitsma

Grafsteen 41

Anno 1771 de 27 december is overleeden de eerbaare Aafke Gerlsma in den ouderdom van negenenveertig iaaren en neegen maanden en leidt hier begraaven

Tjepke Haitsma geboren Tjerkwerd de 21 januarij 1760, in leven raadsheer in het provinciale hof van Vrieslandt tot het jaar 1795 vervolgens lid der gedeputeerde staten van Vriesland zedert het haar 1812 en dijkgraaf van Wonseradeels Zuiderzeerdijken overleden te Leeuwarden den 9 april 1826 hier begraven

 

2 personen in dit graf:

1. Gerlsma, Aafke Tjepkes * 30-4-1721 + 27-12-1771 Kind van Tjepke Baukis Gerlsma en Foeckjen Sjoerds Reenstra.
Vader Gerlsma, Tjepke was rentmeester van Wonseradeels Zuiderzeedijken en secretaris van Ymswolder Hem, en ligt ook in de kerk begraven.(grafsteen 39) Haar moeder Reenstra, Foekje ligt eveneens in de kerk begraven.Grafsteen 42.

2. Haitsma, Tjipke (of Tjepke) is de oudste zoon van de oudste zus van Grietje(1) De oudere zuster van Aafke Gerlsma, Grietje, was eerst getrouwd met Daalen, Hendrik van en later met getrouwd met Haitsma, Haye zij kregen twee kinderen: Tjipke Haitsma(2) en Johannes Haitsma.