40 Grafsteen

Grafsteen nr:40 Froukje van der Meer

Grafsteen 40

Hier ligt begraven .......
Froukje van der Meer
Echtgenoote van
S. Cahai, leeraar deser ge-
meente. Gestorven den 10 Maart
1784 in 't 30 ste jaar haares
Ouderdoms. Moeder van 4 in leven
zijnde kinderen, terwijl een vijfde
naast haar, en een zesde in haar
hunne graven hebben.
 
 
Froukje van der Meer, dochter van Sjoerd Lieuwe's van der Meer, beurtschipper te Wommels, en van Frietzen Alles, te Leeuwarden.
Zij was getrouwd met Samuel Cahais op 17-05-1772 te Tjerkwerd.
Samuel Cahais was predikant , eerst in 1770 te Idsegahuizen / Piaam,  en in 1771 te Tjerkwerd / Dedgum. En van Tjerkwerd ging hij naar Britswerd in 1785, waar hij op 15 jan. 1794 overleed. ( "Hij was een zorgdragende vader, een ijverig en getrouw leeraar en in de classis een waardig en geachte medebroeder.") Zie Dominees in de St.Petrus
 
De vader van Samuel, Isaac Cahais, was dominee in Wolsum.
 
Samuel Cahais,de grootvader van Ds. Samuel Cahais, was een gevluchte protestant uit Frankrijk.Hij is geboren te Villiers-Ie Bel, een dorp niet ver van Parijs. Met zijn ouders en broers in 1686 gevlucht naar Engeland en Ierland. In 1695 gaat Samuel naar Nederland. Hij leert in Den Haag, bij zijn oom het bakkersvak. Van 1700-1709 was hij bakkersknecht in Londen, maar wordt daar genoodzaakt matroos te worden. Bij belegering van Base???? verliest hij de 2 voorste leden van de middelste vinger, van zijn linkerhand. Hij krijgt daarvoor een pensioen van 10 pond sterling. Omstreeks 1710 vertrekt hij naar Leeuwarden, en wordt meesterbakker in dienst van "Sijn Hoogheit " Jan Willem Friso, stadhouder van Friesland. 16 Juli 1713 trouwd Samuel Cahais in de Waalse Kerk te Leeuwarden, met Susanna Ragonin, een Hugonote, gedoopt in de Waalse Kerk te Leeuwarden, op 3-10-1688.Tot 1721 bleef hij aan het Hof, maar dan krijgt hij het burgerrecht, en begint zelf een nieuwe bakkerij in de Begijnestraat. Zij krijgen 4 kinderen, Samuel, Jacob, Isaac en Susanna. Op 22-3-1723 overlijd zijn vrouw, oud +- 33 jaar. 15 maanden later overlijd ook Samuel Cahais. De kinderen, Samuel en Jacobus worden opgenomen in het Borger weeshuis, Isaac en Susanna worden bij een oom Toussaint opgenomen.

Niet lang na de dood van Froukje ging Ds. Cahais naar Britswerd. Gerben Posthumus schreef ook over dit familie drama een verhaal. Lees hier verder.