39 Grafsteen

Grafsteen nr:39 familie Gerlsma

Grafsteen 39

Ao 1733 den 17 july is in den heere gerust den eersamen Tjepke Gerlsma in leven reeckenmeester van Wonseradeels suider zedycken en secretaris van Ymswolder Hem geadmeteerde landmeter wyn roeyer oud int 54ste iaar en leit alhier begraven

Ao 1736 den 17 julij is in den heere gerust Tjertie Tjepkes Gerlsma te Tjerkwert oud in haar 13de iaar en legt al hier aan de slizyd begraaven tot den iongsten dag

Ao 1774 den 17 juni is overleden Grietje Tjepkes Gerlsma huisvrouwe van H. Haitsma in den ouderdom van ruim 56 iaaren en leit alhier begraven

Grietje Haitsma , echtgenoote van den Heer Pieter Mulier Geboren te Bolsward, den 6 April 1790 stierf aldaar den 24 meij 1819 Nalatende drie zoonen en twee dochters
 
Hier liggen 4 personen:
  1. Gerlsma, Tjepke Baukes Beroep: rekenmeester; secretaris; landmeter gehuwd met 1Hibbema, Tjeerdje Jacobs en 2 Reen, Foekje Sjoerds
  2. Gerlsma, Tjeerdje Tjepkes dochter van Gerlsma, Tjepke Baukes(1)
  3. Gerlsma, Grietje Tjepkes  dochter van Gerlsma, Tjepke Baukes(1) gehuwd met 1 Daalen, Hendrik van en 2 Haitsma, Haaie Johannes(4) zoon van Johannes Haaies, schoenmaker en Anna Marie Ennama
  4. Haitsma, Grietje Gehuwd met Wal, Rein van der.
Tjepke was Rentmeester van Wonseradeels Zuiderzee dijken en secretaris van de Ymswolder Hem en Landmeter en "Wynroeyer"
Op 30 september 1715 lezen we in "Dr G.A. Wumkes - Stads- en dorpskroniek van Friesland"
"De landmeters Claas Ottes Jebbema te Witmarsum en Tjipke Gerlsma te Tjerkwerd meten ten verzoeke van Anne Holbes de Boer te Workum en Jhr. Petrus Adolph Valerius Agama van Clant te Leeuwarden, het slot Aggema te Witmarsum, groot 63 pondem. en 10 einzen."

Hij was getrouwd met op 18 september 1707 te Tjerkwerd.
2805 Tjeertje Jacobs  Hibbema (V) * geboren te Midlum
Na het overlijden van Tjeertje, trouwd Tjepke op 20-8-1713 te Tjerkwerd met Foekien Sjoerd's Reenstra (V) * 13-09-1691 te Rien † 09-04-1757 te Tjerkwerd.
Foekien ligt ook in de kerk begraven:

Hun tweede kind Grietje ligt hier ook begraven.(3 )
Hun derde kind Aafke ligt ook in de kerk begraven
Zoon Bauke ligt ook in de kerk begraven:
Hun jongste dochter Tjeerdtje ligt hier ook begraven.(2)

Zijn vader Baucke Gerlsma (Ligt ook in de kerk begraven: )- was in jaar 1680 was eigenaar van een boerderij te Tjerkwerd, Arkum nr. 2. In 1640 was deze plaats eigendom van Jonker Sjoerd van Aylva. Het is niet duidelijk of deze er zelf woonde.