37 Grafsteen

Grafsteen nr:37 Tryntie Ienties Bierema

Grafsteen 37

Anno 1747 den 13 september is in den heere ontslaapen de eerbare Tryntie Jenties Bierema weduwe wylen Sicco Gerlsma in syn leven ontfanger etc. te Tjerkwert oudt 51 jaaren 3 maanden en 4 dagen ende leit hier begraven in hoope van eene zaalige opstandinge

T Bierema

 

Bierma, Trijntje Jentjes dochter van Jentje Foekes Bierma en Geeltje Tjepkes Camstra gehuwd met Gerlsma, Sikke Baukes. zie grafsteen 38