28 Grafsteen

Grafsteen nr: 28 Sierck Hilles van Buwalda

Grafsteen 28

Int iaer ons heeren Iesu Christi Ao 1654 den 6 aprillis is in den heere gerust den e eerntphesten Sierck Hilles Buwalda oudt 61 iaer ende ley al hier begraven

Ao 1673 den 13 december sterff de eerbare Frouck Hilles Buwalda die huisvrou van Rueyert Binnes oldt int 22 iaer ende is hier begraven

Ao 1691 den 31 ianuarys is in den heere gerust de eersame Sierck Ippes Buwalda out in het 44 iaer en leit alhier begraven

Anno 1709 den 30 april is in den heere gerust den eersame Ype Buwalda vrigesel de soon van Sierk Buwalda olt int 30 iaer en leit alhier begraven

1714 den 21 november is in den heere gerust de eerbaare Siurtie Ulbes Homminga in leeven echte huisfrou van Sierck Ippes Buwalda out int 56ste jaer ende leit alhier begraven.

28LB  Kopje rechts boven
 Kopje links onder  Kopje rechts onder

 

 

5 personen liggen in dit Graf:

  1. Buwalda, Sierk Hilles zoon van Hille Ruurds Buwalda en Jaitske Sibles Oenema gehuwd met  Lycklama a Nijeholt, Froukje Hotses. Zijn moeder, Jayts Sibledr Oenema, verkocht in 1595 land aan Rienck Sybes en Auck Sybouts. Zij was in 1640 eigenaar van stem 25.( = Maskerboerherne Himdyk 2)
  2. Buwalda, Froukje Hilles dochter van Hille Sierks Buwalda (zoon van Sierk Hilles (1) en Froukje Lycklama a Nijeholt) gehuwd met Ruurd Binnes(3)
  3. Ruurd Binnes gehuwd met Buwalda, Froukje Hilles(2) 
  4. Homminga, Sjoerdje Ulbes van, gehuwd met Buwalda, Sierk Iepes  zoon van Iepe Sierks Buwalda en Antje Martens.Zij trouwd na de dood van Sieck met Jacobus Munnickhuis, oud secretaris van Wonseradeel en later met Andries Douwes Donia. Zij is een dochter van Ulbe Auckes Homminga, dijkgraaf van Imswolderhem In 1670 gebruiker-mede-eigenaar stem 27.
  5. Buwalda, Iepe Sierks zoon van Sierk Iepes Buwalda en Sjoerdje Homminga(4)