27 Grafsteen

Grafsteen nr:27 Ipe Syercks Buwalda

Grafsteen 27

Anno 1662 de 5 october sterf de eerentpheste Ipe Syercks Buwalda out on[trent] .. iaer ende hier begraven

Anno 1662 den 29 october is in den heere gerust de eerbare ionge dochter Frouck Ipes dochter out int 10 iaer ende leit alhier begraven

A[nno] 1707 den 2 majus is in den heere gerust de eer[sa]men Anders Douwes Donia out int 54 iaeren en leit alhier begraven

Ao 1722 den 17 april is in den heere gerust den eersamen Jacobes Andris Donia de soon van Andries Douwes Donia out int 37ste iaar ende leit alhier begraven

27LinksBoven   27 rechts Boven 
Kopje Links Onder Kopje Rechts Onder

 

 

 

4 Personen ligen in dit graf:

  1. Buwalda, Iepe Sierks  zoon van Sierk Hilles Buwalda en Froukje Hotses Lycklama; gehuwd met Antje Martens (zie grafsteen 28)
  2. Buwalda, Froukje Iepes dochter van Iepe Sierks Buwalda(1) en Antje Martens.
  3. Donia, Andries Douwes van gehuwd met Sjoukje Ulbes Homminga. Zij was eerder gehuwd met Sierk Iepes Buwalda, zoon van Iepe Sierks Buwalda(1)
  4. Donia, Jacob Andries van zoon van Andries Douwes Donia(3) en Sjoukje Ulbes Homminga.