21 Grafsteen

Grafsteen nr: 21 Het Homminga graf

Grafsteen 21

Ao 1634 de 27 may sterf de eerbare Sioertie va Buwalda syn wyf en ley hier begraven

Ao 1651 de 8 april sterf de erentph Aucke van Homminga en leyt hier begraven

Anno 1667 den 12 mart sterft de eerbare Doetie van Homminga olt int 48 iaer ende leit alhier begraven

Anno 1678 den 10 november smorgens ontrent 3 uyren is in de heere gerust den eersaeme Sieucke Auckes Homminga out in syn 53 iaer ende leit alhier begraeve

Ao 1689 den 1 7ber is in de heere gerust de eersame Ulbe Homminga dykgraef van Imswolderhem out int 67 iaer en leit alhier begraven

Ao 1692 de 1en februaris is in de heere gerust die eerbaere Bottie Bottes Saarda de huisvrou va Ulbe Homminga olt int 64 iaer en leit alhier begraven

Anno 1706 den 20 marty is in den heere gerust den eersamen Eelingh Sjoukes Homminga out int 34 iaer ende leit alhier begraven

 

Op alle 4 hoekpunten staat een wapen:

21 homminga 21 algra
21 buwalda 21 stapert

 7 personen in dit graf

  1. Buwalda, Sjoerdje Ulbes van gehuwd met Homminga, Auke Sjoukes van (2)
  2. Homminga, Auke Sjoukes van gehuwd met Sjoerdje Ulbes van Buwalda (1)
  3. Homminga, Doetje Aukes van dochter van Auke (2) en Sjoerdje (1) gehuwd met Yntema, Hessel Obbes
  4. Homminga, Sjouke Aukes van  zoon van Auke (2) en Sjoerdje (1) gehuwd. 1 1658 Sietske Joosts; 2 1664 Lolkje Wopkes Buma was in 1670 eigenaar-gebruiker Homminga sate (Eemswouderlaan 7), liet daar 1664 wapensteen Homminga-Buwalda inmetselen.
  5. Homminga, Ulbe Aukes van  gehuwd met  Saarda, Botje Botes (6) dijkgraaf van Imswolderhem, in 1670 gebruiker-mede-eigenaar stem 27, was in 1689 betrokken bij confict over pastoorbenoeming.
  6. Saarda, Botje Botes  gehuwd met 1 1651 Hille Sierks Buwalda; gehuwd. 2 met 1657 Ulbe Homminga
  7. Homminga, Eling Sjoukes van zoon van Sjouke(4) Lolkje Wopkes Buma

 Het is de dikste grafsteen in Friesland wel 51cm dik. Dit graf koste 25 caroli gulden, maar de koper kon het niet betalen en verkocht het. Klik hier voor de aankoop geschiedenis van dit graf over Homminga State of Eemswouderlaan 7