11 Grafsteen

Sybe Baerd + Ijouck Eminga + Obbe Sybes.

Ricnk Baerd + Frouck Emminga + Obbe Sybes

 
Ao 1653 den 19 Octobris is in de Heere
Sybe Riencks Baerd out 59 jaere en leit alhier begraven
Anno 1667 de 17 April is in de Heere gerust
 
De Eerbare Ijouck Obbes Dochter Eminga gewesene Huysfrouw van Sybren
Baerd out 63 jaere en de leit alhier mede begraven
Anno 1691 den 11 August is in den Heere gerust Obbe Sybbes en leit alhier begraven.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Randschrift Bovenrandschrift linksrandschrift onderRandschrift rechts 
 
 
 
 
 
 
SYBE RIENCKS BAERDT, geb. 1595, was in 1627 kerkvoogd in Tjerkwerd, 1640 eigenaar-gebruiker stem 26, gest. Tjerkwerd 19 oct. 1653 (oud 59 jr); trouwd in met 1620 Jouck Obbesdr Eminga, dochter van Obe Douwes te Parrega, gest. Tjerkwerd 17 apr. 1667 (oud 63 jr).
Jouck  Eminga  * ??-??-1604 te Parrega  † 17-04-1667 , (oud 63 jr) te Tjerkwerd  dochter van Obe Douwes te Parrega.
Uit dit huwelijk:
1. Sybe Sybes Baerdt, gest. Tjerkwerd 1668; tr. 1. Goyts Lieuwesdr.; tr. 2. 1666 Lysbeth Obesdr. Axma, die 1670 hertr. met Frans Gorrits van Idsegahuizum, 1670 gebruiker stem 26. Kinderen van Sybe Sybes zijn 1670 eigenaar van de helft van stem 26; Sybe Sybes jr. verkocht geheel stem 26 in 1694.
2. Obbe Sybes Baerdt, was in 1670 eigenaar van de helft van stem 26, later ook gebruiker, gest. Tjerkwerd 11 aug. 1691; trouwd in 1655 met Berber Sybrensdr. uit Wolsum, die 1692 de helft van stem 26 aan Sybe Sybes Baerdt jr. verkocht (107).