9 Grafsteen

Sibble Gatzes

Sibble Gatzes

Ano. 1584
De zes Fe-
breuari
Sterf De
Eersame
Sibble
Gatzes

 

 

Sibble Gatzes woonde op stem 29 De Hoytema State.

Deze state vertoonde op het laatst der 18 eeuw nog alle blijkbare teekenen van haar vorig aanzien, want zij was nog voorzien met singels en gracht, waaruit eenen steenen pijp of brug was opgemetseld, boven welke eene hooge en wijde steenen poort stond, groot genoeg om voor eene stad te staan. In deze poort ging men bij eenen ruimen eiken wenteltrap op naar eene ruime bovenkamer, haar uitzigt hebbende naar Bolsward. Volgens overlevering zou deze pijp en poort, in het jaar 1660 gemaakt zijnde, zes duizend gulden gekost hebben. De heerehuizing, die binnen de gracht stond, was, omdat zij door ouderdom vervallen was, Hoytema Statein het jaar 1779 verbouwd. In een der kamers plagt men eene, naar dien tijd, zeer wel betimmerde beschutting te hebben, die in het midden twee deuren had. Deze geopend zijnde, kwam men in een ander vertrek, daar een wel betimmerd altaar stond, dus was het waarschijnlijk, dat de Heer Hoitema, ten dienste van zich zelven en zijne huisgenoten, eenen Priester of kappelaan zal gehouden hebben. Dit vertrek, inderdaad eene groote en ruime zaal zijnde, was gevloerd met witte marmersteenen. De overige vertrekken en verdere gemakken gaven insgelijks de woonplaats van een zeer aanzienlijk en vermogend Heer te kennen.
In 1920 is de state afgebroken en is er een boerderij dichterbij de hemdijk gebouwd, nu hemdijk nr 1.

zie artikel

Zie Genealogie